Landbruksvikarordningen i avløserlag

Statens landbruksforvaltning har i dialog med Landbruks- og matdepartementet bestemt at landbruksvikaren kan fortsette å være ansatt i kommunen dersom dette er ønskelig, og kommunen er villig til en slik løsning. Det må i slike tilfeller inngås avtale mellom avløserlaget og kommunen om kjøp av landbruksvikartjenester.

  FylkesmennKommunerAvløserlag   
     
     
     
     
     
     
Kontaktperson:      
Vår dato:   16.06.2008  
Vår referanse:   200800001-21/046.1  
Rundskrivet erstatter:      
Vedlegg:      
Kopi til:   KS, LMD, NB, NBS  

 

Landbruksvikarordningen i avløserlag

Statens landbruksforvaltning har i dialog med Landbruks- og matdepartementet bestemt at landbruksvikaren kan fortsette å være ansatt i kommunen dersom dette er ønskelig, og kommunen er villig til en slik løsning. Det må i slike tilfeller inngås avtale mellom avløserlaget og kommunen om kjøp av landbruksvikartjenester. Dette vil bidra til at kommunalt ansatte landbruksvikarer kan videreføre sin pensjonsordning. Det viktige i forhold til forskriften om den nye landbruksvikarordningen, er at det er avløserlaget som har ansvaret for landbruksvikartilbudet, som kan søke om tilskudd og som skal avgi rapport til fylkesmannen om landbruksvikarvirksomheten. I jordbruksoppgjøret ble det vedtatt ny sats for tilskudd pr. årsverk landbruksvikarstilling for 2009. Den nye satsen er kr 270 200 pr. årsverk.

Vi vil også informere om at det ved søknad om tilskudd for 2008 fra 1. juli og ut året vil bli utbetalt avkortet tilskudd. For hvert årsverk det søkes om tilskudd for, utbetales det halv sats, kr 126 750.

    

Med hilsen

for Statens landbruksforvaltning

   

Aage Ramsfjell                                                              Ingeborg Seip

seksjonssjef                                                                  rådgiver