Landbruksdirektoratet har laga nytt skjema til bruk når ein søkjer om tilskot til avløysing ved sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall. Forskrift og retningslinjer finn du på

www.landbruksdirektoratet.no

skjema finn du her:

«Satser

Tilskudd beregnes for antallet dager det kan utbetales tilskudd for i søknadsperioden. Det er fastsatt fem nivåer for dagsatsen. Maksimal dagsats er satt til 1555 kroner. Hvilket nivå et foretak skal ha avhenger av hvilken type produksjon foretaket driver og størrelsen på denne. Se nærmere avsnitt 2.2.1.»