NLT Sunnfjord

nytt skjema ved sjukdomsavløysing og fødsel m.v.

Skjemaet

«Tilskudd beregnes for antallet dager det kan utbetales tilskudd for i søknadsperioden. Det er fastsatt fem nivåer for dagsatsen. Maksimal dagsats er satt til 1555 kroner. Hvilket nivå et foretak skal ha avhenger av hvilken type produksjon foretaket driver og størrelsen på denne. Se nærmere avsnitt 2.2.1.»

forklaring- regelverk